شهرام سراوکی

    شهرام سراوکی

    جناب آقای شهرام سراوکی کارشناس ارشد معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.