محمد مرادیان

  آقای مهندس محمد مرادیان

  محمد مرادیان جناب آقای محمد مرادیان کارشناس معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.

  خشایار غیاثی

  آقای مهندس خشایار غیاثی

  خشایار غیاثی جناب آقای خشایار غیاثی کارشناس معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.

  سارا غلامی

  خانم مهندس سارا غلامی

  سارا غلامی خانم مهندس سارا غلامی دانشجوی دکتری معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.

  شکیب غیاثی

  آقای مهندس شکیب غیاثی

  شکیب غیاثی جناب آقای شکیب غیاثی کارشناس معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.

  شهرام سراوکی

  آقای مهندس شهرام سراوکی

  شهرام سراوکی جناب آقای شهرام سراوکی کارشناس ارشد معماری و عضو گروه طراحی شرکت معماری ویگرآرک هستند که با سابقه ای درخشان یکی از بهترین ها در این رشته اند.