واحد اجرایی بطور مجزا و بصورت یکی از زیر مجموعه های گروه شرکتهای مازیار بنام – پلانو – در حال فعالیت میباشد و شرکت ویگر آرک به مراحل اجرای پروژه طراحی شده نظارت میکند تا کمترین میزان خطا و بیشترین راندمان و دقت را در طول اجرا بدست بیاید.