بله، تقریبا این سه مرحله در تمامی موارد طراحی بصورت یکسان و با رویکردی متفاوت منوط به نوع طراحی میباشند.